Wartość posiłków, które pracodawca zapewnia pracownikom, jest ich przychodem podlegającym PIT. Jednak niekiedy pracownik może skorzystać ze zwolnienia z podatku.

Posiłki przyznawane pracownikom stanowią przychód ze stosunku pracy. Eksperci podkreślają, że jako przychód powinny być uznawane wyłącznie posiłki faktycznie otrzymane przez pracowników. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) zawiera również postanowienia zwalniające pewne posiłki od opodatkowania. Wolne od podatku są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Ponadto zwolniona jest również wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych. Jeżeli zwolnienie nie ma zastosowania, pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wartości posiłków przekazanych pracownikom w przychodach ze stosunku pracy i obliczyć należną zaliczkę na podatek.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 19 stycznia 2011 r.