W maju 2014 r. IASB opublikowała poprawkę do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne pod tytułem Ujęcie nabycia udziałów we wspólnych działaniach. Poprawka ta wprowadziła dodatkowe wytyczne dla transakcji nabycia (przejęcia) udziałów we wspólnym działaniu, które stanowi przedsięwzięcie w świetle definicji MSSF 3.

Zgodnie z opublikowaną poprawką jednostka powinna zastosować w takich przypadkach zasady wynikające z MSSF 3, wskazując jednocześnie, iż zasady te nie mają zastosowania w odniesieniu do transakcji nabycia udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, w których strony sprawujące wspólną kontrolę we wspólnym działaniu (w tym jednostka nabywająca udziały) znajdują się pod wspólną kontrolą jednostki najwyższego szczebla zarówno przed transakcją nabycia udziałów, jak i po niej.

Przed udzieleniem rekomendacji dotyczącej możliwości przyjęcia tej poprawki do stosowania w Unii Europejskiej, EFRAG opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag i komentarzy przez wszelkie zainteresowane strony. Termin zgłaszania uwag upływa 16 lipca 2014 r.

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego