Główne zmiany wprowadzone do tej umowy obejmują regulacje dotyczące opodatkowania dywidend i odsetek. Protokół wprowadza zwolnienie dywidend z podatku u źródła w przypadku, gdy ich właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), która w momencie wypłaty dywidendy posiada lub będzie posiadać bezpośrednio, przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy.

W odniesieniu do odsetek, protokół przewiduje opodatkowanie dochodów z odsetek w państwie, w którym powstają wg stawki 5 proc. kwoty brutto odsetek.

Kolejną istotną zmianą jest uzupełnienie przepisu dotyczącego zysków ze sprzedaży majątku o tzw. klauzulę nieruchomościową.

Dla celów unikania podwójnego opodatkowania Polska nadal stosowała będzie jako podstawową metodę, metodę wyłączenia z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego obejmuje natomiast m.in. zyski przedsiębiorstw, dochody z dywidend, odsetek i należności licencyjnych, zyski ze sprzedaży majątku oraz wynagrodzenia dyrektorów.

Protokół wprowadza także postanowienia dotyczące ograniczenia przyznawania korzyści umownych oraz zawiera pełną klauzulę wymiany informacji, zgodną ze standardem OECD.