Pytanie

Przedsiębiorca ubezpiecza się na wypadek nieobecności swoich pracowników (z powodu ich choroby).
Czy taki wydatek można uznać za koszt uzyskania przychodów?

Odpowiedź

Wydatki związane z wykupieniem polisy ubezpieczeniowej na wypadek nieobecności pracowników nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w art. 23 u.p.d.o.f.

Uzasadnienie

Uściślając zakładam, że wykupione przez pracodawcę ubezpieczenie nie zostało zawarte na rzecz pracowników, lecz właściciela firmy.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli celem jego poniesienia jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła tych przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.

Bezspornym jest, że każda działalność gospodarcza obarczona jest ryzykiem wystąpienia zdarzeń powodujących szkody osobowe i straty majątkowe, negatywnie wpływających na funkcjonowanie lub kondycję finansową firmy.

Takim destabilizacyjnym czynnikiem mogącym zakłócać proces produkcji czy opóźniać realizację kontraktów, a w dalszej kolejności narażać firmę na straty czy konieczność wypłaty różnego rodzaju kar umownych jest absencja pracownicza. W mojej ocenie wykupiona w takim celu polisa ubezpieczeniowa spełnia definicję kosztu podatkowego, gdyż służy zachowaniu oraz zabezpieczeniu źródła przychodów.

Jednocześnie wydatek w postaci ww, składki ubezpieczeniowej nie jest również wyłączony z kosztów podatkowych na podstawie art. 23 u.p.d.o.f.

Jeżeli w analizowanym przypadku pracodawca będzie w stanie wykazać związek wydatku na ubezpieczenie z przychodami, wydatek ten będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego