O opodatkowaniu gruntów podatkiem od nieruchomości, rolnym lub leśnym decyduje oznaczenie gruntu w ewidencji gruntów i budynków oraz wykorzystywanie gruntu na określone cele (rodzaj prowadzonej działalności). Grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, niezależnie od tego, jak są oznaczone w ewidencji, są opodatkowane podatkiem od nieruchomości stawką właściwą dla przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pod względem opodatkowania podatkiem od nieruchomości inaczej są traktowane grunty zajęte na działalność sportową niestanowiącą działalności gospodarczej, a więc działalność klubów sportowych i związków sportowych prowadzonych w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności, inaczej zaś grunty zajęte na działalność sportową prowadzoną w formie spółek kapitałowych. Te drugie są opodatkowane najwyższą stawką podatku tj. od działalności gospodarczej.

Wprowadzenie odmiennych reguł opodatkowania, takich jak zwolnienie z podatku dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą polegającą na prowadzeniu pól golfowych oznaczałoby - zdaniem ministra finansów - nierówność podatników. Dopuszczone prawem wyjątki wymagają zachowania proporcjonalności i sprawiedliwości dokonywanych zróżnicowań.

Zobacz także: Golfiści chcą zwolnienia z podatku dla pół golfowych >>

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego