Sejm na 52. posiedzeniu kontynuował prace nad projektem. Przewiduje on udostępnianie poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, corocznie w terminie do dnia 30 września, niektórych indywidualnych danych podatników zawartych w składanych przez nich zeznaniach. Upublicznianie informacji dotyczących rozliczeń podatkowych będzie możliwe dzięki zniesieniu tajemnicy skarbowej w stosunku do tych danych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych uzyska kompetencję do podania do publicznej wiadomości takich informacji, w szczególności poprzez publikację elektroniczną.

Projekt dotyczy podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, takich firm jest około 2 tys. Projektowana nowelizacja obejmie także podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów) - rząd szacuje, że jest ich około 60.

Projekt zakłada, że dane te będą obejmować:
1)    firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej podatnika;
2)    wskazanie roku podatkowego;
3)    informacje o wysokości:
a)    osiągniętych przychodów,
b)    poniesionych kosztów uzyskania przychodów,
c)    osiągniętego dochodu albo poniesionej straty,
d)    podstawy opodatkowania,
e)    kwoty należnego podatku.

W przypadku podatników posiadających status podatkowej grupy kapitałowej, z uwagi na właściwe regulacje prawne, nie jest możliwe podanie do publicznej wiadomości wszystkich powyżej wskazanych danych. Część podatników posiadających taki status, tj. podatkowe grupy kapitałowe utworzone przed 1997 r., nie wykazuje bowiem w składanym zeznaniu (CIT-8B) sumy przychodów wszystkich spółek tworzących PGK.

Upublicznienie danych podatkowych największych podmiotów – podatników podatku CIT ma w założeniu pośrednio przyczynić się do zwiększenia skłonności podatników do prawidłowego wypełniania ich zobowiązań podatkowych. Jest to ze swej istoty instrument o „miękkim” charakterze, niedający gwarancji zwiększenia – w wyniku jego wprowadzenia – dochodów z tytułu podatku CIT. Należy podkreślić, iż fakt pojawienia się danego podatnika na opublikowanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych liście świadczy tylko i wyłącznie o tym, iż podatnik w roku podatkowym, który obejmuje ta publikacja, osiągnął przychód w wysokości odpowiadającej w złotych kwocie 50 mln euro lub stanowił podatkową grupę kapitałową. Upublicznienie danych podatkowych podatnika nie następuje bowiem w związku z żadnym innym zdarzeniem, w szczególności nie oznacza, iż podatnik nieprawidłowo rozliczył swoje zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego, np. stosując mechanizmy optymalizacyjne.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów