Na podstawie upoważnienia ustawowego minister finansów ogłasza co roku do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczeń od podstawy obliczenia PIT z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe. Obecnie kwota ta nie może przekroczyć 325.990 zł. Zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe (M. P. poz. 1150), taka sama będzie wysokość ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w roku 2015.