Wpisu nie trzeba dokonywać w przypadku uczestnictwa w formach kształcenia organizowanych przez organy i jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych (np. KRDP lub Regionalne Oddziały KIDP), ponieważ są one zobowiązane są do rejestrowania właściwej liczby punktów uzyskanych przez doradców.

Dokonując wpisy w mDoradcy należy jednocześnie przesłać uwierzytelnione przez siebie kopie potwierdzeń uczestnictwa w tych formach kształcenia do właściwego regionalnego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego placówki pocztowej operatora publicznego.

Doradca podatkowy, wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku obowiązany jest uzyskać minimum 25% dwuletniego limitu (czyli 8 punktów). Zasady Etyki przyznają poszczególnym formom podnoszenia kwalifikacji określone ilości punktów. Np. za 1 godzinę wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy przyznawany jest 1 punkt, publikacja artykułu lub innej podobnej formy pozwala za każdą pełną stronę znormalizowanego maszynopisu zdobyć 3 punkty, nie więcej jednak niż 10 punktów za jeden artykuł. Punkty można uzyskać także za skorzystanie ze szkoleń e-learningowych, ale tylko organizowanych przez KRDP, które są dostępne w panelu mDoradca.

Polecamy nasze konferencje, które umożliwiają doradcą podatkowym zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Pierwszy cykl już w maju 2013 -  "Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w  praktyce stosowania prawa podatkowego"

Więcej informacji już wkrótce.