Bank Spółdzielczy kupuje na podstawie umowy kupna-sprzedaży, akcje Banku Zrzeszającego od innego Banku Spółdzielczego. Który z banków - kupujący, czy sprzedający ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnej?
Od dnia 1 stycznia 2007 r. zasadą jest, że przy umowie sprzedaży rzeczy bądź praw majątkowych podatnikiem (obowiązanym do zapłaty podatku) jest kupujący, więc należny podatek będzie musiał zapłacić podmiot kupujący akcje.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450) - dalej u.p.c.c., podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Akcje stanowią prawa majątkowe. Ich sprzedaż podlega zatem podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Od dnia 1 stycznia 2007 r. ustawodawca zmienił zasady powstawania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. O ile bowiem dotychczas obowiązek podatkowy ciążył, co do zasady na stronach czynności cywilnoprawnej, o tyle - z dniem 1 stycznia 2007 r. - stanowi się, że w przypadku umowy sprzedaży (czy to rzeczy, czy to praw majątkowych) obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. Nie ma zaś żadnych szczególnych regulacji odnoszących się do kupna akcji. Tak więc, w przypadku umowy sprzedaży akcji (praw majątkowych) obowiązek podatkowy ciąży na kupującym akcje. To on - jako podmiot obciążony obowiązkiem podatkowym - jest podatnikiem tego podatku. Zob. art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Przepis art. 5 ust. 1 u.p.c.c. stanowi, że obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od zakupu akcji będzie musiał być zapłacony przez kupującego, czyli podmiot obciążony obowiązkiem podatkowym. Powinien zostać dopełniony również obowiązek, związany z rozliczeniem tego podatku (w szczególności złożona deklaracja).