Celem projektu jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11) dotyczącego Ordynacji podatkowej. Projekt przewiduje, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego „w sprawie” będzie powodowało zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub celnego, jeżeli podatnik (dłużnik) zostanie poinformowany o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia przed upływem tego terminu.