Projekt przewiduje konstrukcję dobrowolnego przekazywania przez podatnika PIT maksymalnie 1 procent podatku na rzecz wybranej partii politycznej.

Celem przygotowywanej regulacji jest usunięcie z polskiego systemu prawnego funkcjonującej obecnie subwencji budżetowej dla partii politycznych.

Zaproponowany przez posłów model finansowania partii politycznych zakłada analogiczną konstrukcję jak w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a więc dobrowolne przekazywanie przez podatnika PIT części podatku na rzecz wybranej partii.

W ustawie o PIT zaproponowano wprowadzenie mechanizmu, zgodnie z którym naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania, na wniosek podatnika, będzie przekazywał na rzecz jednej partii politycznej kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 procen podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania lub jego korekty. Podatnik składając zeznanie podatkowe wskazywał będzie wybraną partię polityczną poprzez wpisanie jej nazwy oraz kwoty jaką chce przekazać.

Warunkiem przekazania tej kwoty ma być faktyczna zapłata podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz partii politycznej, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na złożenie zeznania.

Jak czytamy w projekcie, naczelnik urzędu skarbowego kwotę wskazaną przez podatnika przekazuje na rzecz partii politycznej w terminie od maja do lipca roku następującego po roku za który jest składane zeznanie, na wskazany przez partię rachunek bankowy.

Wprowadzenie powyższej regulacji zaproponowano również w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Projektodawcy zakładają, że przyjęcie uproszczenia procedury finansowania partii politycznych poprzez rezygnację z subwencji budżetowych przyczyniłoby się do powstania oszczędności w budżecie państwa.