W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się przedsiębiorca produkujący części i akcesoria do motocykli. W ramach tej działalności produkuje ramy i osłony motocykli. Przedsiębiorca do sprawdzenia poprawności wykonanego towaru musi zakupić motocykle do przeprowadzenia niezbędnych testów, zarówno w aspekcie prawidłowego mocowania, jak również do przeprowadzenia crash testów (testów zderzeniowych). Motocykle wymienione powyżej nie są klasyfikowane dla celów podatku dochodowego jako środki trwałe, a ich sprzedaż nastąpi w okresie używania nieprzekraczającym 1 roku, ponieważ motocykle w tym terminie ulegną zniszczeniu.

Przedsiębiorca zapytał fiskusa, czy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej może zaliczyć wydatki poniesione na zakup motocykli, jeżeli będą użytkowane w tej działalności przez okres krótszy niż 1 rok.

Sam przedsiębiorca uważa, że może. Natomiast, jeżeli użytkowane będą dłużej niż 1 rok, to wówczas dokona zmiany klasyfikacji motocykli na środki trwałe. Wydatki poniesione na zakup ww. motocykli zostaną wyksięgowane z kosztów, a motocykle te zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i co miesiąc do kosztów uzyskania przychodów będą zaliczane odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej.

Fiskus się zgodził wskazując, że przy kwalifikowaniu składnika majątku (motocykla) do środków trwałych jednym z decydujących kryteriów jest przewidywany okres jego używania. O tym, jak długo składnik majątku będzie używany w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, decyduje sam podatnik. Jeżeli przewidywany okres używania tego składnika majątku na potrzeby związane z tą działalnością jest równy lub krótszy niż rok, to wydatki na jego nabycie mogą zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w przypadku gdy okres użytkowania tego składnika majątku w prowadzonej działalności gospodarczej przekroczy 1 rok, to wydatki poniesione na jego nabycie mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych pośrednio poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od prawidłowo ustalonej wartości początkowej tego składnika majątkowego.

Skoro więc przedsiębiorca zakłada, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ww. motocykle będzie używał krócej niż 1 rok i przed upływem roku, licząc od ich nabycia, zostaną one sprzedane, ponieważ ulegną zniszczeniu, to brak jest podstaw prawnych do zakwalifikowania tych składników majątku do środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym i do dokonania ich amortyzacji podatkowej.

Natomiast w sytuacji gdy po upływie roku motocykle te nadal będą wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to przedsiębiorca zobowiązany będzie zaliczyć ww. motocykle do środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej, przyjmując je do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w cenie nabycia. Zobowiązany będzie również do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów tej działalności, jednak wyłącznie o różnicę między ceną nabycia ww. motocykli, a kwotą odpisów amortyzacyjnych, przypadającą na okres dotychczasowego używania tych motocykli, obliczonych dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Po ustaleniu wartości początkowej ww. motocykli przedsiębiorca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Pamiętać przy tym należy o konieczności zapłaty odsetek, o których mowa w ww. art. 22e ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 sierpnia 2015 r., sygn. IBPB-1-1/4511-272/15/AP, LEX nr 271201

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł