Podatnicy wydrukują fakturę uproszczoną z kasy

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, które ma obowiązywać od 1 kwietnia. Nowe przepisy zastąpią tzw. "rozporządzenie 2008".

W celu zwiększenia czytelności projektowanych przepisów resort finansów połączył cztery przygotowane dotychczas projekty rozporządzeń (z dnia 28.01.2012 r., 04.02.2013 r., 07.02.2013 r., 08.02.2013 r.).

Projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących nawiązuje do obowiązujących uregulowań zawartych w rozdziale 3 "Warunki stosowania kas przez podatników" rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.).

W stosunku do "rozporządzenia 2008" doprecyzowano, że obowiązek ewidencjonowania dotyczy każdej sprzedaży, w tym otrzymanej przed dokonanej sprzedaży całości lub części należności (zapłaty). Dodatkowo szczegółowo uregulowano zasady zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi, a także sposób postępowania w przypadku tzw. oczywistych pomyłek.

Nowością jest wprowadzenie możliwości drukowania z kasy faktur uproszczonych tj. gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro. Na żądanie nabywcy paragon fiskalny musi zawierać NIP.

W projekcie określono terminy obowiązkowego przeglądu technicznego kas. Doprecyzowano, że obowiązkowy przegląd techniczny kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata, tym samym podatnicy będą mieli możliwość dokonywania przeglądów we wcześniejszych terminach. Dla kas o zastosowaniu specjalnym przeznaczonych do świadczenia usług przewozu taksówkami zaproponowano maksymalny termin przeglądu do 25 miesięcy.

Projekt zawiera również regulacje przejściowe pozwalające na stosowanie kas, które zostały nabyte przez podatników w okresie ważności decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanego po 1 września 2011 r., pod warunkiem że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń.

Warto dodać, że projektowane rozporządzenie zawiera również zagadnienia dotychczas nieuregulowane, a spotykane w praktyce np. odrębną ewidencję. Zgodnie z projektowanymi przepisami zwroty i uznane reklamacje towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności ujmuje się w odrębnej ewidencji. Taką ewidencję będzie można prowadzić również w przypadku wystąpienia tzw. oczywistych pomyłek. Szczegółowo określono elementy jakie powinna zawierać ewidencja odrębna.

Nowe przepisy mają obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2013 roku.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 6 marca 2013 r.

Data publikacji: 6 marca 2013 r.