Podatników, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązuje pięć wzorów zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

MF poinformowało, że zeznanie podatkowe PIT-37 przeznaczone jest dla podatników, którzy uzyskali dochody tylko w Polsce, podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, w uzyskaniu których pośredniczyli płatnicy (np. przychody z pracy).

Natomiast deklaracja PIT-36 jest dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej.

Zeznanie podatkowe PIT-38 adresowane jest do osób, które uzyskały dochody ze sprzedaży akcji lub innych papierów wartościowych, lub ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ale też ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych.

W przypadku składania formularzy m.in. PIT-16, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 nie trzeba stosować podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem. Należy podać takie dane jak: imię, nazwisko, identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), datę urodzenia oraz kwotę przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są przesyłane deklaracje