Obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszu, obowiązujących w 2018 r. określa kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy.

Podatek określony jest tabelarycznie. Księża go płacą go w stałej wysokości co kwartał. Wysokość podatku uzależniona jest od liczby mieszkańców w danej parafii. Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje
ludności.

Tytułem przykładu wskazać można, że proboszcz w parafii o liczbie mieszkańców mniejszej niż 1 tys. kwartalnie zapłaci 427 zł. W parafiach, w których liczba mieszkańców jest wyższa niż 20 tys., podatek wyniesie natomiast 1533 zł. Kwotę podatku pomniejsza się o zapłaconą w kwartale składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Warto też dodać, że naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek osoby duchownej, może obniżyć stawkę podatku, jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców. Osoba duchowna w takiej sytuacji ma obowiązek dołączyć do wniosku oświadczenie o liczbie wyznawców.

Co istotne, określone przez resort finansów kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy mają zastosowanie do osób duchownych wszystkich wyznań, sprawujących porównywalne funkcje.