Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, a także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W sytuacji, gdy właścicielami gruntów, na których znajdują się budowle tworzące elementy elektrowni wiatrowej (fundamenty, maszty, nawierzchnie dróg i placów, ogrodzenia, sieci przesyłowe), są rolnicy, a grunt ten jest wydzierżawiany na 25 lat przez przedsiębiorców wznoszących elektrownie wiatrowe, to podatnikami od gruntu są ich właściciele.

Jak wyjaśnił Minister, w zakresie ustalenia podatnika w stosunku do obiektów wzniesionych na tym gruncie, należy odwołać się do przepisów prawa cywilnego dotyczących zasady związania własności budynków i urządzeń trwale połączonych z gruntem z własnością tego gruntu.

Za trwale z gruntem związany obiekt budowlany można uznać tylko taki, który spełnia dwa warunki: nie można go od gruntu oderwać bez jego uszkodzenia, i nie jest to obiekt wzniesiony do tzw. przemijającego użytku.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego