Z odpowiedzi na interpelację nr 22100 wynika, że łączne wpływy z PIT w 2017 r. wyniosły 97,5 mld zł. Koszty poboru tego podatku oszacowane zostały na poziomie 0,9 proc. dochodów z PIT. Wyniosły zatem 877,5 mln zł. Jak tłumaczy MF, koszt poboru PIT obliczono, dzieląc sumę poniesionych wydatków przez średnioroczne zatrudnienie, a następnie mnożąc przez liczbę pracowników zatrudnionych w komórkach obsługi bezpośredniej oraz w orzecznictwie, które realizują zadania związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

LEX Biblioteka Podatkowa >>

W interpretacji MF odniósł się do również do kwestii częstych zmian w przepisach.
W okresie 25 lat obowiązywania ustawy PIT jej przepisy były nowelizowane 314 razy. Liczba ta uwzględnia różne terminy wejścia przepisów tej samej nowelizacji, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu. Resort tłumaczy, że w 20 proc. przypadków (67 zmian) głównym celem nowelizacji były zmiany ustawy o PIT. W pozostałych 80 proc. przypadków zmiany miały charakter poboczny wynikający z konieczności dostosowania przepisów ustawy o PIT do nowych regulacji prawnych.