Rozporządzenie określa:
1) sposób pobierania podatku przez płatników, w tym w szczególności czynności związane z poborem podatku, zakres pouczeń udzielanych podatnikom oraz treść rejestru podatku;
2) wzór deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku oraz szczegółowy zakres danych w nim zawartych;
3) sposób sporządzania informacji o łącznej kwocie podatku należnego poszczególnym gminom.

Jednolity tekst rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z 19 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 292, poz. 1715). Zmiany o których mowa związane były z regulacjami w zakresie identyfikatora podatkowego NIP, które weszły w życie w 2011 roku.

Tutaj możesz zobaczyć nowy tekst jednolity rozporządzenia