Pytanie

Po jakim kursie przyjąć towar z wewnątrzwspólnotowego nabycia bez faktury?

Odpowiedź

Jeśli do 15.dnia następnego miesiąca nie ma faktury dokumentującej nabycie, to do wyceny tego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy przyjąć kurs średni NBP, bądź kurs średni EBC z 14.dnia następnego miesiąca (ewentualnie, jeśli 14.dzień danego miesiąca to jakieś święto, tj. dzień ustawowo wolny od pracy, to wówczas z ostatniego dnia roboczego).

Uzasadnienie

Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej do celów ustalania podstawy opodatkowania określają przepisy art. 31a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.
Zgodnie z powołanymi przepisami w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Tak więc o kursie walutowym decyduje przede wszystkim dzień powstania obowiązku podatkowego, zaś dopiero w dalszej kolejności data wystawienia faktury (o ile jest wcześniejsza, niż dzień powstania obowiązku podatkowego).

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 5 u.p.t.u. w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Jeśli zatem do 15. dnia następnego miesiąca nie ma faktury dokumentującej nabycie, to do wyceny tego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy przyjąć kurs średni NBP, bądź kurs średni EBC z 14. dnia następnego miesiąca (ewentualnie, jeśli 14. dzień danego miesiąca to jakieś święto, tj. dzień ustawowo wolny od pracy, to wówczas z ostatniego dnia roboczego).

Podkreślić przy tym należy, że jeśli po 15. dniu następnego miesiąca otrzymano fakturę od zagranicznego dostawcy z inną datą, to wówczas okazuje się, że obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu powstał jednak z inną datą (wcześniejszą); w zasadzie (teoretycznie rzecz biorąc) należałoby wówczas ponownie przeliczyć podstawę opodatkowania (już innym kursem; z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury) i dokonać korekt.

Zdaje sobie przy tym sprawę, że konieczność zastosowania kursu z 14. dnia następnego miesiąca (ewentualnie innego wcześniejszego dnia roboczego) powoduje, że trzeba czekać z deklarowaniem WNT i składaniem informacji podsumowującej do ostatniego momentu (informację podsumowującą składa się do 15. dnia następnego miesiąca).