RPP obniżyła z 4 proc. do 3 proc. stopę lombardową na podstawie, której obliczana jest stawka odsetek za zwłokę. Oznacza to, że stawka odsetek od zaległości podatkowej wynosi teraz 8 proc. Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej jest to najniższa możliwa wysokość odsetek od zaległości podatkowej. Ewentualna kolejna obniżka przez RPP stopy lombardowej nie wpłynie więc już na kolejne obniżenie podstawowej stawki od zaległości podatkowej.

Z kolei obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowej wynosi od dziś 6 proc. Dotychczas wynosiła 7,5 proc. Niższe odsetki za zwłokę zapłacą podatnicy, którzy sami zorientują się, że zapłacili zbyt mało podatku i skorygują deklarację, uzasadniając na piśmie przyczyny korekty, a także zapłacą zaległość w całości w ciągu siedmiu dni od jej złożenia. W takiej sytuacji podatnik ma prawo zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości wynoszącej 75 proc. stawki podstawowej.

Nowa stawka stopy lombardowej została ogłoszona w drodze uchwały RPP z dnia 8 października 2014 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP z 2014 r., poz. 11). Na ogłoszenie przez ministra finansów nowych stawek odsetek od zaległości zapewne trzeba będzie poczekać kilka dni.

Artykuł pochodzi z programu LEX Administracja Skarbowa