Zwiększenie liczby podatników wspierających finansowo organizacje pożytku publicznego poprzez instytucję 1 % ma na celu projektowana nowelizacja ustawy o PIT, która zakłada zmianę przepisów w zakresie sporządzania rocznego obliczenia podatku przez płatnika określonego w art. 37 ust. 1 ustawy.

Obecnie, rocznego rozliczenia podatku dochodowego (PIT-40) mogą dokonywać określeni w ustawie płatnicy o ile podatnik złoży w tej sprawie pisemne oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-12). Niestety, ze względu na to, że w rozliczeniu rocznym PIT-40 i oświadczeniu PIT-12 nie ma możliwości wskazania organizacji pożytku publicznego uprawnionej do otrzymania 1 % podatku dochodowego należnego od podatnika, duża rzesza osób nie może dokonać takiego odpisu.

Na mocy projektowanej regulacji, płatnik będzie zobligowany w rocznym obliczeniu podatku zamieścić numer wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego OPP, jeżeli numer ten znajdzie się we wniosku stanowiącym element oświadczenia PIT-12 otrzymanym od podatnika. Dodatkowo, na podstawie tego wniosku, płatnik będzie zobligowany obliczyć kwotę podlegającą przekazaniu OPP przez naczelnika urzędu skarbowego i zamieścić informacje dotyczące wyrażenia przez podatnika zgody na przekazanie OPP jego danych identyfikacyjnych, a także informacji o wysokości zadeklarowanych środków i ich przeznaczeniu.

Projekt przewiduje także dostosowawcze zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej. Art. 77c tej ustawy ma uwzględniać nie tylko fakt zmiany wysokości (obniżenia) podatku należnego w wyniku korekty zeznania, ale również w wyniku złożenia zeznania podatkowego w oparciu o otrzymany od płatnika PIT-40 stanowiący podstawę przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Regulacje przewidziane w projektowanej nowelizacji miałyby zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2011 r.

Jolanta Mazur

źródło: www.cml.kpp.org.pl