Na początku kwietnia resort finansów przedstawił projekt założeń do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej. Nowelizacja ustaw wymuszona jest obowiązkiem implementacji przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (Dz.Urz.UE.L.2011.64.1), która ukierunkowana jest na stworzenie skutecznego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich. Więcej na temat proponowanych zmian znajduje się w artykule "Rząd przygotowuje nowelizację Ordynacji podatkowej".

Uwagi do projektu założeń, o którym mowa przedstawiła już PKPP Lewiatan. Dotyczą one kwestii, które wymagają pewnego uszczegółowienia.

Lewiatan, w części dotyczącej zakresu przedmiotowego wymiany informacji proponuje, aby z uwagi na literalne brzmienie art. 1 ust. 1 i art. 2 Dyrektywy 2011/16/UE, do ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzić zmianę polegającą na objęciu wymianą informacji wszelkich informacji, które wydają się być istotne do celów stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, za wyjątkiem podatku od towarów i usług, ceł, podatku akcyzowego, składek na ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej oraz należności o charakterze umownym, takich jak wynagrodzenia za usługi użyteczności publicznej.

Z kolei w kwestii dotyczącym wprowadzenia możliwości wyznaczenia pracowników urzędów kontroli skarbowej, urzędów skarbowych i izb skarbowych do wymiany informacji w zakresie kontroli wielostronnych postuluje, aby właściwi urzędnicy zostali ujęci w wykazie właściwych urzędników, prowadzonym przez Centralne Biuro Łącznikowe. Aktualny wykaz właściwych urzędników powinien być udostępniany Centralnym Biurom Łącznikowym w innych zainteresowanych państwach członkowskich oraz Komisji.

W kwestii zmiany w zakresie czasu trwania postępowania w sprawie udzielenia informacji na wniosek obcej władzy Lewiatan zaproponował, aby nowa regulacja, w zakresie odmowy udzielenia informacji, rozszerzona została o zapis, iż odmowa udzielenia informacji albo przekazanie informacji o nieposiadaniu informacji, których dotyczy wniosek, albo informacji o niemożności udzielenia odpowiedzi na wniosek następowała bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Jednocześnie Lewiatan proponuje, aby w zakresie propozycji zmian w art. 305f § 3 Ordynacji podatkowej w zawiadomieniu o nieudzieleniu informacji wskazane zostały również powody uniemożliwiające dotrzymanie terminu.

Ostatnią z zaproponowanych zmian do przedstawionych założeń do projektu jest propozycja zmiany w kwestii dotyczącej wprowadzenia obowiązku otrzymania potwierdzenia z urzędu informacji od obcej władzy. Tutaj Lewiatan postuluje, aby w celu ułatwienia i przyspieszenia przepływu informacji przedmiotowe potwierdzenie nastąpiło, o ile to możliwe, drogą elektroniczną.