PKPP Lewiatan: nie każde zdarzenie generuje przychód

Zdaniem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan przychodu nie może rodzić każde zdarzenie, a jedynie takie, które faktycznie generuje korzyść materialną po stronie odbiorcy.

Rada Podatkowa przedstawiła opinię do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2012 r. w którym orzekł, że przychodem osób zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich są wszelkie świadczenia otrzymane w celu wykonania usługi.

NSA uznał, że skoro przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń to koszty, jakie spółka ponosi w związku z eksploatacją środków majątkowych udostępnionych zleceniobiorcom stanowią dla nich przychody podlegające opodatkowaniu. Sąd nie podzielił stanowiska spółki, że udostępnienie przez nią składników majątkowych, w celu wykonania usługi na jej rzecz nie prowadziło w jakimkolwiek sensie do wzbogacenia menedżerów, a tym samym nie stanowiło dla nich przychodu.

Zdaniem ekspertów PKPP Lewiatan obowiązująca definicja "przychodów" stwarza duże pole do nadinterpretacji. Jako przykład wskazano na zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie czystości w przedsiębiorstwie na podstawie umowy zlecenia. Zgodnie z interpretacją sądu, jeżeli osoba taka nie zapłaci zleceniodawcy, np. za sprzęt służący do odśnieżania śniegu to uzyska ona dodatkowy przychód w wysokości wartości rynkowej wynajmu takiego sprzętu.

Jak podkreślają specjaliści przychodu nie może rodzić każde zdarzenie, a jedynie takie, które faktycznie generuje korzyść materialną po stronie odbiorcy.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 27 lutego 2013 r.

Data publikacji: 27 lutego 2013 r.