Poselski projekt ustawy o podatku dochodowym z 15 września 2011 r. zakłada całkowite zerwanie ze stanem obecnym i prowadzenie nowego, jednolitego podatku dochodowego, adresowanego do wszystkich podatników, czyli ogółu osób fizycznych i osób prawnych. Projekt przewiduje takie same dla każdego podatnika zasady ogólne tego podatku. Odrębne zasady powinny występować wyjątkowo. Projekt zakłada także upowszechnienie zakresu opodatkowania poprzez rozszerzenie go o podmioty, które dotychczas podatku dochodowego nie płaciły. Zupełnie nową regulację stanowi możliwość wyboru przez podatników podatku dochodowego opodatkowania podatkiem dochodowym działalności rolniczej.

W opinii PKPP Lewiatan projekt ustawy w najmniejszym stopniu nie upraszcza systemu podatkowego, a wręcz przeciwnie - uczyniłby jedynie system podatkowy jeszcze mniej przejrzystym. Projekt stanowi w istocie kompilację wszystkich dotychczasowych ustaw o podatkach dochodowych i różnych form opodatkowania, a w efekcie - scalenie wszystkich form opodatkowania w jednym dokumencie, przy czym projektowana ustawa liczy ponad 300 artykułów. Zdaniem PKPP Lewiatan w projekcie pojawiło się wiele rozwiązań, które aktualnie znajdują się już np. w Ordynacji podatkowej. A stanowi to przykład naruszenia zakazu powtarzania przepisów zamieszczonych w innych ustawach. Dodatkowo taka regulacja prowadziłaby to trudności interpretacyjnych związanych z zakresem obowiązywania (pierwszeństwa w zastosowaniu) podobnych przepisów. PKPP Lewiatan zauważa także, że zbyt wiele jest w analizowanym projekcie odniesień do przepisów o podatku od towarów i usług. W tym przypadku należy pamiętać, że podatki dochodowe są konstrukcyjnie innym typem obciążenia podatkowego niż VAT i stosowanie prostego powielenia rozwiązań funkcjonujących na gruncie VAT nie musi się sprawdzić w zakresie podatku dochodowego.

Zdaniem PKPP Lewiatan uproszczenia systemu podatkowego możnaby dokonać przez stworzenie dwóch regulacji: o podatku od dochodów osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz o podatku od dochodów z działalności gospodarczej, przy czym ta druga ustawa miałaby zastosowanie zarówno w odniesieniu do dochodów osób prawnych, jak i osób fizycznych. Główną przesłanką przemawiającą za takim podziałem jest ułatwienie podatnikom - osobom fizycznym zrozumienia adresowanych do nich ustaw podatkowych poprzez zdjęcie z nich konieczności przedzierania się przez obszerną ustawę, w sytuacji gdy znakomita część przepisów tych podatników nie dotyczy.

Pełny komentarz PKPP Lewiatan do poselskiego projektu ustawy o podatku dochodowym

Źródło: http://pkpplewiatan.pl, stan z 1 marca 2012 r.