Chodzi o rozporządzenie z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz. U. z 2014 r. poz. 733). Wyroby wskazane w załączniku do tego rozporządzenia konsekwentnie od momentu wprowadzenia obowiązku oznaczania zwolnione były z banderolowania. Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy obejmuje grupę wyrobów, w stosunku do których, w chwili obecnej, interwencja państwa jest zasadna z uwagi na:

- nakłady finansowe związane z wprowadzeniem systemu oznaczania, obciążające budżet państwa i podatników,

- trudności techniczne związane z aplikowaniem znaków akcyzy na niektóre wyroby,

- niewielką skalę „czarnego rynku".

Utrzymanie czasowego zwolnienia z obowiązku banderolowania ma zastosowanie również do wyrobów wytworzonych poza terytorium kraju, przeznaczonych do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, gdy spełnione zostaną przesłanki określone rozporządzeniem, a więc m.in. wyroby takie nie mogą być sprzedawane, są otrzymywane bezpłatnie, mają niską wartość jednostkową. Ewentualna procedura otrzymywania banderol i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych byłaby skomplikowana i obciążająca dla podmiotów obowiązanych do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami w sposób niewspółmierny do korzyści uzyskanych przez podmioty i państwo.

Mając na uwadze powyższe projektowana nowelizacja przewiduje zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów, o których mowa powyżej do końca 2016 r.

Dwuletni okres obowiązywania zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych (między innymi: piwa, alkoholu etylowego skażonego, oleju ropy naftowej, gazu ziemnego i pozostałych wyrobów gazowych, preparatów smarowych, cygar i cygaretek) jest optymalny.

W przypadku pojawienia się przesłanek uzasadniających rezygnację ze zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy dla pewnej grupy wyrobów, dwuletni okres obowiązywania zwolnienia pozwoli na przygotowanie się do realizacji obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych zarówno przez administrację (wprowadzenie wzoru banderol, wytworzenie i dystrybucję banderol) jak i podmioty działające na rynku (przeprowadzenie prób aplikacji znaków akcyzy na wyroby u producentów zagranicznych, a w przypadku produkcji krajowej dodatkowo konieczność zakupu lub dostosowania urządzeń banderolujących).