Pytanie

Żona otrzymała PIT-11 za męża zmarłego w maju 2015 r., PIT-11 od swojego pracodawcy oraz informację z ZUS (renta rodzinna po ojcu na dzieci).

Czy za 2015 r. jest zobowiązana rozliczyć się wspólnie ze zmarłym mężem?

Czy może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci przyjmując wówczas tylko swoje dochody plus dochody z renty rodzinnej?

Czy w takim przypadku musi rozliczyć otrzymany PIT-11 męża, czy informację tą pozostawić bez rozliczania?

Odpowiedź

Nie ma przymusu rozliczania się ze zmarłym małżonkiem – podatnicy mają taką możliwość, ale nie jest to ich obowiązek. Za rok, w którym zmarł mąż żona może rozliczyć się z dzieckiem, o ile nie będzie rozliczała się ze zmarłym mężem. Żona jako spadkobierca męża przejmuje jego prawa i obowiązki, ale nie musi składać za niego PIT-37. O jej ewentualnych obowiązkach związanych z rozliczeniem męża orzeknie urząd skarbowy w decyzji.

Uzasadnienie

Podatnikiem podatku dochodowego jest każda osoba fizyczna z osobna. W niektórych przypadkach ustawodawca przewidział możliwość rozliczenia łącznego. Skorzystać z niego mogą małżonkowie oraz osoby samotnie wychowujące dzieci – zob. art. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f.

W przypadku małżonków rozliczenie łączne może mieć miejsce także po śmierci jednego z nich. Zgodnie bowiem z art. 6a u.p.d.o.f. wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który:

1) zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;

2) pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Do podatników, którzy złożyli powyższy wniosek stosuje się zasady dotyczące łącznego opodatkowania małżonków oraz nie stosuje się zasad dotyczących łącznego opodatkowania z samotnie wychowywanym dzieckiem.

Podkreślenia wymaga, że możliwość rozliczenia wraz ze zmarłym mężem jest prawem, a nie obowiązkiem żony. Może więc ona z niej skorzystać, ale wcale nie musi tego robić. Jeżeli zaś nie skorzysta, będzie mogła rozliczyć się z samotnie wychowywanym dzieckiem. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 4 u.p.d.o.f. warunkiem takiego rozliczenie nie jest samotne wychowywanie przez cały rok. Śmierć męża w trakcie roku daje zatem prawo do rozliczenia łącznego z samotnie wychowywanym dzieckiem.

Zgodnie z art. 97 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – dalej o.p., spadkobiercy podatnika, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. W myśl art. 100 o.p. organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji. W efekcie na żonę może być wystawiona decyzja dotyczące zobowiązań podatkowych zmarłego męża.

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł