W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik, który do 31 grudnia 2014 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. Obecnie w spółce tej pełnić będzie funkcję członka (prezesa) zarządu na podstawie aktu powołania i z tego tytułu będzie otrzymywał wynagrodzenie. Od 13 stycznia 2015 r. prowadzi też działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi na rzecz spółki (byłego pracodawcy). Są to czynności polegające na zapewnieniu funkcjonowania spółki, tj. w szczególności usługi doradcze dotyczące przepływu środków finansowych w spółce, zapewnienia płynności finansowej w spółce, zatrudnienia w spółce oraz funkcjonowania spółki pod kątem organizacyjnym. Zakres świadczonych usług nie będzie zbieżny z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę.

Prezes-przedsiębiorca zapytał fiskusa czy istnieje możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej tzw. podatkiem liniowym, jeżeli przedmiot działalności wykonywanej na rzecz byłego pracodawcy nie pokrywa się z czynnościami świadczonymi uprzednio w ramach stosunku pracy. Sam uważa, że może, ponieważ nie będzie wykonywał na rzecz byłego pracodawcy usług w zakresie tożsamym z czynnościami, jakie wykonywał w ramach stosunku pracy z byłym pracodawcą.

Fiskus się zgodził. Organ wyjaśnił, że możliwość opodatkowania dochodów 19 proc. „podatkiem liniowym” dotyczy - co do zasady - dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik (a w przypadku wykonywania ww. działalności w formie spółki osobowej chociażby jeden ze wspólników) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.
Zdaniem fiskusa skoro podatnik w 2015 r. nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. (będzie pełnić funkcję prezesa zarządu na podstawie aktu powołania), to dla możliwości opodatkowania „podatkiem liniowym” przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej bez znaczenia pozostaje kwestia tożsamości usług świadczonych na rzecz tej spółki w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i czynności wykonywanych uprzednio w ramach stosunku pracy. Nie zachodzą tu bowiem okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o PIT, powodujące utratę prawa do (brak możliwości) opodatkowania podatkiem liniowym.

Na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez prezesa ze świadczenia usług tzw. podatkiem liniowym nie ma również wpływu fakt, że na podstawie powołania pełni on funkcję członka (prezesa) zarządu spółki, na rzecz której usługi te świadczy. Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście. Natomiast istotne jest to, czy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie zawartej umowy wykonuje czynności kierowania, czy zarządzania spółką z o.o. Ze sprawy nie wynika, aby takie czynności (usługi) wykonywał na rzecz spółki z o.o.

Według fiskusa, jeżeli w istocie prezes-przedsiębiorca będzie świadczył na rzecz spółki z o.o. wyłącznie wskazane we wniosku usługi doradcze (nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania, czy zarządzania), to uzyskiwane z tego tytułu dochody mogą być opodatkowane „podatkiem liniowym” pod warunkiem dokonania wyboru tej formy opodatkowania, w stosownym a prawem określonym terminie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 kwietnia 2015 r., sygn. akt IBPBI/1/4511-82/15/ZK