Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 grudnia 2013 r., sygn. akt K 27/13, za niekonstytucyjne uznał przepisy pozbawiające opiekunów osób niepełnosprawnych praw nabytych w postaci świadczeń pielęgnacyjnych. W konsekwencji ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określiła warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków osobom, które z dniem 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznających prawo do tego świadczenia. Zasiłek taki przysługuje wraz z odsetkami, które na gruncie ustawy o PIT stanowią przychód osoby, która je otrzymała.

W świetle przepisów ustawy o PIT istnieje nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnopodatkowej osób fizycznych, którym przepisy odrębnych ustaw - uchwalonych w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego - przyznały prawo do zapłaty zaległych świadczeń wraz z odsetkami. Tym samym zasadne było przygotowanie rozporządzenia, które rozwiąże ten problem.

Rozporządzenie ministra finansów z 26 stycznia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 164) weszło w życie 31 stycznia 2015 r.