Pytanie

Osoba zatrudniona na etacie (pełny wymiar czasu pracy) dokonuje transakcji sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem Allegro. Nie jest zarejestrowana jako prowadząca działalność gospodarczą i z tytułu obrotu na Allegro nie odprowadza podatków.

W jakiej wysokości powinna zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od obrotu na Allegro?

Odpowiedź

Dochód z tytułu sprzedaży rzeczy ruchomych (np. za pośrednictwem allegro) sumowany jest z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej (podlega więc opodatkowaniu według skali podatkowej). Szczegóły znajdują się w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Odpowiedź pragnę rozpocząć od wyjaśnienia, że brak zarejestrowanej działalności gospodarczej niekoniecznie oznacza, że przychody uzyskiwane przez osoby fizyczne nie stanowią pozarolniczej działalności gospodarczej. Może się zdarzyć, że okoliczności (w szczególności skala i stopień organizacji) wykonywanych czynności będą powodować, że mimo braku rejestracji, działalność prowadzona przez daną osobę będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., a w konsekwencji - przychody z tytułu wykonywania tych czynności będą przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zakładam, że nie chodzi o taką sytuację. Przyjęcie takiego założenia powoduje, że przychody uzyskiwane przez osobę fizyczną, o której mowa, z tytułu sprzedaży wysyłkowej (za pośrednictwem allegro) są przychodami z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych (zob. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d u.p.d.o.f.). Przychody te powstają, jeśli od końca miesiąca, w której nastąpiło nabycie sprzedawanej rzeczy, nie minęło pół roku (jeśli rzeczy sprzedawane są po upływie pół roku od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychód nie powstaje).

W zakresie, w jakim przychody powyższe powstają (a więc w zakresie, w jakim sprzedawane są rzeczy nabyte przed upływem pół roku od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie), rozliczane są one w zeznaniu rocznym (w omawianym przypadku - zeznaniu PIT-37) za rok ich powstania. Przychody te, pomniejszone o koszty ich uzyskania (przede wszystkim koszty nabycia sprzedawanych rzeczy), tworzą dochód, który sumowany jest z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej.

W uzupełnieniu pragnę wyjaśnić, że przepisy nie określają limitów sprzedaży (np. na allegro), których przekroczenie rodzi obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej. O prowadzeniu działalności gospodarczej (a w konsekwencji o obowiązku jej zarejestrowania) decydują wyłącznie okoliczności, tj. to czy sprzedaż stanowi działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły (zob. art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł