Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , podatnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą wybrać sposób ustalania dochodu - dochód rzeczywisty lub dochód szacunkowy.

Podatnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej i nieprowadzący ksiąg rachunkowych ustalają dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcyjnej zwierzęcej.

Na podstawie art. 24 ust. 7 tej ustawy , minister finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa ogłasza co roku w drodze rozporządzenia normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Normy są corocznie zmieniane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 31 maja 2012 r. wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł 115,9 (wzrost cen o 15,9 proc.). Dlatego też w projekcie przygotowanym przez resort finansów zaproponowano podwyższenie norm szacunkowych obowiązujących obecnie. W 2013 r. podatek dochodowy od osób fizycznych osiągających przychód z działów specjalnych będzie wyższy.

Przywołany akt prawny:

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst. jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)