Pytanie

Prowadzę kancelarię prawną. Zgłosiła się do mnie osoba chcąca pomagać mi w kancelarii nieodpłatnie. Jej celem jest zdobycie doświadczenia.

Czy mogę skorzystać z tego typu usługi i potraktować to jako wolontariat?

Czy powoduje to u mnie powstanie przychodu do opodatkowania?

Odpowiedź

Właścicielka kancelarii prawnej może korzystać z nieodpłatnej pracy, ale nie będzie to wolontariat. Korzystanie z nieodpłatnej pracy (nieodpłatnych usług) oznaczać będzie przychód podatkowy u właścicielki kancelarii, który powinien być ustalony według wartości rynkowej świadczonej pracy.

Uzasadnienie

Prowadząc kancelarię prawną można korzystać z nieodpłatnych usług innych osób, ale nie będzie to wolontariat. Zgodnie bowiem z art. 42 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia na rzecz:

1) organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

2) organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

3) jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej,

4) podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się między innymi wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wyjątkiem są świadczenia w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymane od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn (zob. art. 21 ust. 1 pkt 125 u.p.d.o.f.).

Zgodnie z art. 11 ust. 2-2a u.p.d.o.f. wartość uzyskanej nieodpłatnej usługi należy wycenić według wartości rynkowych, czyli przychód właściciela kancelarii należy określić jako równowartość nieodpłatnej pracy (ustalenie tej wartości może być jednak dość trudne). Aby uniknąć kłopotów i niejasności można zawrzeć z osobą chcącą świadczyć pracę na rzecz kancelarii np. umowę zlecenia na jakąś symboliczną kwotę – praca przestanie już być nieodpłatna.

Dowiedz się więcej z książki
Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł