Pytanie

Jestem osobą pełnoletnią, niepracującą. Aktualnie z mężem prowadzę własne gospodarstwo domowe. Nie mieszkam już z rodzicami. Rodzice mają zamiar dopisać mnie do swojego rachunku bankowego jako współwłaściciela, abym w przypadku ich śmierci abym mogła rozporządzać pieniędzmi. Rodzice uzyskują przychody jako rolnicy. Czy w sytuacji, gdy zostanę współwłaścicielem konta, uzyskam dochód z tytułu wpłat jakie otrzymują rodzice?

Odpowiedź

Fakt, że córka stanie się współwłaścicielką konta nie oznacza, że powstaną u niej przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c (tj. dochodów, które zostały zwolnione od opodatkowania) oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W przepisach art. 10 u.p.d.o.f. ustawodawca wyszczególnił źródła przychodów. Zgodnie z tym przepisem źródłami tymi są:
- stosunek pracy, stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
- działalność wykonywana osobiście (tj. m.in. umowa zlecenia i o dzieło);
- działalność gospodarcza;
- działy specjalne produkcji rolnej;
- najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
- kapitały pieniężne i prawa majątkowe;
- odpłatne zbycie m.in. nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntów i innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie;
- działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;
- inne źródła, wskazane w art. 20 u.p.d.o.f.

Jak wynika z powyższego, za przychód podatnika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym należy uznać wszelkie przychody, który źródłem są ww. tytuły. Żaden z przepisów art. 10 u.p.d.o.f. nie wymienia jako źródła przychodów dopisanie córki jako współwłaścicielki rachunku bankowego rodziców.

Fakt, że córka stanie się współwłaścicielka konta nie oznacza, że powstaną u niej przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł