Z ulgi internetowej możemy skorzystać jeżeli:
1) ponieśliśmy w roku podatkowym wydatki z tytułu użytkowania sieci internet,
2) posiadamy dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tego tytułu zawierające w szczególności: dane identyfikujące nas, jako kupujących usługę, dane sprzedającego, rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu) oraz
3) w latach wcześniejszych nie korzystaliśmy z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystaliśmy z niej w zeznaniu za rok 2013.

Odliczamy wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem internetu, niezależnie od miejsca w którym z niego korzystamy oraz formy dostępu. W ramach ulgi mieszczą się zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu np. w kawiarence internetowej, w miejscu zamieszkania poprzez stałe łącze, lub bezprzewodowo za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci internet. Jeżeli dostęp do internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie internetu.

Ulga jest limitowana. Limit roczny wynosi 760 zł i dotyczy podatnika. Odliczamy zatem wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania internetu, ale w kwocie nie wyższej niż 760 zł. Kwota przysługującego odliczenia w części w jakiej nie znalazła pokrycia w dochodach (przychodach) danego roku podatkowego nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.

Jeżeli jesteśmy podatnikami podatku dochodowego obliczanego na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, odliczeń dokonujemy od dochodu. Podatnicy podatku obliczanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, odliczeń dokonują od przychodu. Odliczeń dokonujemy w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, dołączając do niego formularz PIT/O.

Jeżeli w roku podatkowym, wśród dochodów podlegających opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub wśród przychodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, uzyskaliśmy dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu lub umów o podobnym charakterze, z ulgi internetowej możemy skorzystać już w trakcie roku podatkowego, tj. przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. Ostatecznego rozliczenia dokonujemy jednak w zeznaniu podatkowym.

Odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie. I odwrotnie, odliczeniu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podlegają wyłącznie te wydatki, które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego