Jest to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

Gdzie złożyć PIT-16A?
Składa się ją w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej. Warto dodać, że jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy nie posiada zakładu, deklarację składa się w urzędzie według miejsca zamieszkania.

PIT-16A jest krótkim formularzem. Ma tylko jedną stronę. Wykazuje się w nim w zasadzie jedynie kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od karty podatkowej.

Dla kogo karta podatkowa?
Kartą podatkową mogą rozliczać się podatnicy, którzy prowadzą działalność wymienioną w jednej z 12 części tabeli. Stanowi ona załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Są tam wskazane m.in. drobne usługi np. gastronomiczne, szewskie, fryzjerskie, tapicerskie, zegarmistrzowskie, transportowe itd. Co ważne, aby móc korzystać z karty podatkowej, małżonek podatnika nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie. Podatnik nie może także wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym.

Chcąc stosować kartę podatkową, podatnik musi złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego. Organ ten, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli jednak stwierdzi on brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydana zostanie decyzja odmowna.

Sprawdź również:
- Karta podatkowa najprostszą formą opodatkowania >>
- Prawa i obowiązki podatników rozliczających się na karcie podatkowej >>