Zasadniczym założeniem przedstawionego projektu jest stworzenie jednego podatku dochodowego zamiast obowiązujących - podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Projekt zakłada upowszechnienie zakresu opodatkowania na podmioty, które dotychczas nie płaciły podatku dochodowego. Propozycja dotyczy objęcia podatkiem handlowych spółek osobowych.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać miałby dochód, który odpowiada realnemu przysporzeniu majątkowemu podatnika w danym okresie - czytamy w uzasadnieniu do projektu. Ponadto nowa ustawa przewiduje możliwość podatkowego rozliczenia rzeczywistych kosztów ponoszonych przez osoby uzyskujące przychody ze stosunku pracy.

Projektodawcy podkreślają, że obecny stan podatków dochodowych jest nieczytelny dla podatników ze względu na wielokrotne nowelizacje przepisów, co w efekcie powoduje spadek znaczenia przychodów z tych podatków w strukturze dochodów budżetowych.