Do ustawy dodany został art. 17 ust. 1 pkt 4pa, zgodnie z którym zwolnione od podatku są dochody PFRON-u, w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Regulacja została wprowadzona w drodze ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1457).

Nowelizacja przewiduje także zachowanie osobowości prawnej przez PFRON oraz jego organy, tj. zarząd i radę nadzorczą. Oznacza to odstąpienie od oczekujących na wejście w życie 1 stycznia 2015 r. zasadniczych zmian pozbawiających PFRON osobowości prawnej i przekształcających go w wyodrębniony rachunek bankowy.