Z uwagi na wprowadzenie nowego standardu w zakresie danych identyfikacyjnych resort finansów proponuje, aby Numer Identyfikacji Podatkowej będący elementem wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych zastąpił Identyfikator podatkowy.

Na podstawie art. 306l Ordynacji podatkowej organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Polski (certyfikat rezydencji). Regulacja ta dotyczy podmiotów, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Polski, natomiast na terytorium Polski uzyskują dochody ze źródeł na tym terytorium położonych. Jeśli osoby te stają się podatnikami, to powinny legitymować się właśnie certyfikatem rezydencji. Jest on potrzebny dla ustalenia statusu podatkowego tego podmiotu, bowiem miejscem jego zamieszkania lub siedziby może okazać się państwo, z którym Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. I tak, w certyfikacie rezydencji, właściwy według miejsca siedziby podatnika organ administracji podatkowej zaświadcza, że podatnik wymieniony w tym certyfikacie ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, pod adresem wskazanym w niniejszym certyfikacie i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a wskazanym w niniejszym zaświadczeniu krajem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Wzory powyższego certyfikatu zostały określone w załączniku Nr 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 482) w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe, tj.: - w załączniku Nr 1 wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (CERTYFIKAT REZYDENCJI) - CFR -1, - w załączniku Nr 2 wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) - CFR-2.

Aktualnie wzory te wymagają modyfikacji z uwagi na uchwaloną w dniu 29 lipca 2011 r. ustawę o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016). Zgodnie z przepisami tej nowelizacji, z dniem 1 września 2011 r. identyfikatorem podatkowym osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług jest numer PESEL. Dla pozostałych podmiotów identyfikatorem podatkowym jest NIP. Tym samym we wzorach zaświadczeń proponuje Sie wprowadzenie nowego standardu w zakresie danych identyfikacyjnych. Numer Identyfikacji Podatkowej zostanie zastąpiony Identyfikatorem podatkowym. Z uwagi na to, że proponowane zmiany we wzorach dotyczą dwóch zaświadczeń stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministerstwo Finansów zdecydowało się na uchylenie obecnie obowiązującego rozporządzenia i zastąpienie go nowym rozporządzeniem.

Michał Malinowski