Na podstawie art. 138j § 2 Ordynacji podatkowej (przepis wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.), minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do określenia sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń.

Projektowane rozporządzenie, które stanowi wykonanie powyższego upoważnienia przewiduje, że pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń będą przesyłane w formie dokumentu elektronicznego, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy.

od 1 lipca 2016 r. wprowadzone zostanie pełnomocnictwo ogólne. Ten rodzaj pełnomocnictwa będzie obejmować wszystkie sprawy podatkowe oraz inne sprawy należące do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Ustanowienie tego rodzaju pełnomocnictwa wyłączy zatem uciążliwość związaną z dotychczasowym obowiązkiem przedkładania pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej.

Pełnomocnictwo ogólne będzie przesyłane w formie dokumentu elektronicznego przez portal podatkowy - wynika z projektu.

Projektowane przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. Jednak w związku z tym, że zgodnie z przepisem przejściowym ustawy nowelizującej, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 138j § 2 Ordynacji w zakresie dotyczącym pełnomocnictw ogólnych, będą stosowane od 1 lipca 2016 r., przepis dotyczący przesyłania pełnomocnictwa ogólnego będzie maiał zastosowanie dopiero od tego dnia.

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł