Potrzeba działań ustawodawcy w tym obszarze była podyktowana rosnącymi problemami związanymi z rozwojem i walką z szarą i czarną strefą na rynku papierosów. Rozwijający się nielegalny rynek produkcji i zbytu surowca tytoniowego powoduje znaczące straty dla budżetu państwa z tytułu niższych wpływów z akcyzy tytoniowej, jak również istotnie utrudnia uczciwą konkurencję legalnie działającym podmiotom z branży tytoniowej. Adresatami zmian wprowadzonych pakietem tytoniowym są rolnicy zajmujący się uprawą suszu tytoniowego, pośredniczące podmioty tytoniowe oraz koncerny tytoniowe.


Zmiany te zostały omówione w artykule pt. Pakiet tytoniowy – walka z czarnym rynkiem papierosów. Z pewnością spowodują one zamknięcie dotychczasowej luki w zakresie sprzedaży suszu tytoniowego z pominięciem obowiązku w podatku akcyzowym, niemniej kluczowym elementem pakietu tytoniowego jest utworzenie rejestru producentów surowca tytoniowego. Wywiązywanie się z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru i prawidłowego ewidencjonowania wszystkich informacji zgodnie ze stanem rzeczywistym powinno – śladem pakietu paliwowego – przyczynić się do wzrostu przychodów w budżecie Skarbu Państwa.

Więcej w marcowym numerze Przeglądu Podatkowego >>