Zgodnie z art. 17 ust. 1a tej ustawy, opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się m.in. od osób, które przebywają w szpitalach. Jak wyjaśnił minister fakt, iż w ustawie podatkowej nie zdefiniowano pojęcia „szpital”, nie pozostawia wątpliwości co do zakresu omawianego wyłączenia. Ustawa nie różnicuje osób przebywających w szpitalach ze względu na rodzaj szpitala, w którym pobierane są świadczenia. Wszystkim osobom spełniającym ten warunek przysługują jednakowe uprawnienia w zakresie wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty.

Jak podkreślił minister, stanowisko w zakresie niepobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych wynika z przepisów prawa i poparte jest także orzecznictwem sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z 30 sierpnia 2011 r., sygn. II FSK 408/10 oraz wyrok NSA z 22 grudnia 2011 r., sygn. II FSK 1216/10 i II FSK 1217/10).

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Ksiegowego