Pytanie

Czy można cofnąć oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa w czynnościach kontrolnych podczas kontroli podatkowej i wyznaczeniu innej osoby?

Odpowiedź

Wydaje się, że nie ma przeszkód, aby kontrolowany cofnął oświadczenia o rezygnacji z prawa do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych, czy też ponownie wyraził wolę uczestnictwa w czynnościach kontrolnych.

Uzasadnienie

Do kontroli podatkowej, czy to prowadzonej przez organy podatkowe, czy to prowadzonej przez organy kontroli skarbowej w toku postępowania kontrolnego, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p.

Przepisy art. 285 § 1-2 o.p. stanowią, że czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika, chyba że kontrolowany zrezygnuje z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestniczenia w czynnościach kontrolnych składane jest na piśmie. W razie odmowy złożenia oświadczenia kontrolujący dokonuje odpowiedniej adnotacji, dołączając ją do protokołu.

Przepisy milczą na temat ewentualnego wycofania rezygnacji (czy też możliwości złożenia oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w czynnościach kontrolnych). Nie wypowiada się na ten temat także literatura przedmiotu.

Wydaje się jednak, że kontrolowany (osoby go reprezentujące) powinny mieć możliwość ponownego wzięcia udziału w czynnościach kontrolnych, nawet jeśli wcześniej z tego prawa zrezygnowały. To bowiem kontrolowany (osoby go reprezentujące) są wyłącznym dysponentem swego prawa do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych. Oświadczenie o rezygnacji z tego prawa ma walor wyłącznie dowodowy i gwarancyjny. Ma zapewniać, że kontrolowany nie zostanie pozbawiony prawa do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych.

Nie widzę zatem przeszkód do tego, aby kontrolowany "cofnął" oświadczenie o rezygnacji z prawa do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych, względnie aby złożył oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w czynnościach kontrolnych.