Zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradca podatkowy uczestniczący w formach kształcenia organizowanych przez inne podmioty niż organy lub jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż do 31 marca roku następnego, dokonać właściwe wpisy w centralnej ewidencji z jednoczesnym przesłaniem uwierzytelnionych przez siebie kopii potwierdzeń uczestnictwa w tych formach kształcenia do właściwego regionalnego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego placówki pocztowej operatora publicznego.

Za podnoszenie kwalifikacji organizowane przez organy lub jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych (w tym także za w szkolenia e-learningowe i publikacje w Biuletynie KIDP) punkty naliczane są „z urzędu”.

Zobacz: Podnoszenie kwalifikacji - ewidencja punktów z urzędu >>

Każdy doradca podatkowy jest zobowiązany do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku należy uzyskać minimum 25 proc. dwuletniego limitu (czyli 8 punktów).

W zasadach etyki znajdują się także regulacje dotyczące liczby punktów, które mają uzyskać doradcy podejmujący czynności zawodowe po okresie zawieszenia wykonywania zawodu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów stanowi naruszenie zasad etyki może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności dyscyplinarnej.