Projekt wpłynął do Sejmu 14 maja 2013 r. jako inicjatywa ustawodawcza KP PSL. 9 lipca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Sejm skierował projekt do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Projekt nakłada na organy podatkowe obowiązek zawiadomienia, w drodze postanowienia, o przedłużeniu załatwienia sprawy. Organ podatkowy będzie miał obowiązek podać przyczynę opóźnienia i wskazać nowy termin, bez względu na to, czy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn zależnych od organu podatkowego czy też nie. Na takie postanowienie organu podatkowego będzie przysługiwało zażalenie do organu podatkowego wyższego stopnia. Jeżeli postanowienie wyda dyrektor izby skarbowej, dyrektor urzędu kontroli skarbowej, dyrektor izby celnej lub samorządowe kolegium odwoławcze, podatnik lub płatnik będzie mógł złożyć skargę do sądu administracyjnego. Pracownik organu podatkowego, który z nieuzasadnionych przyczyn nie dotrzymał terminu załatwienia sprawy, będzie podlegać odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej.