Proponowane zmiany dotyczą poprawek do:

MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana,

MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji,

MSR 19 Świadczenia pracownicze oraz

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa.

Proponowana zmiana do MSSF 5 przedstawia bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przeklasyfikowania składnika (lub grupy do zbycia) aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży lub przeznaczonych do wydania (w formie niepieniężnej dywidendy na rzecz właścicieli) z (lub do) kategorii przeznaczonych do sprzedaży. Wytyczne te dotyczą również przeklasyfikowania z kategorii przeznaczonych do sprzedaży do kategorii przeznaczonych do wydania i na odwrót.

Proponowana zmiana do MSSF 7 przedstawia dodatkowe wytyczne dla potrzeb ujawniania informacji o przenoszonych składnikach aktywów finansowych. Wytyczne te wyjaśniają, kiedy umowa na świadczenie usług stanowi element utrzymywania zaangażowania w przenoszony składnik aktywów finansowych oraz w jaki sposób należy przeprowadzić ocenę takiego zaangażowania.

W ramach proponowanych zmian do MSSF 7 wskazano również, że dodatkowe ujawnienia dotyczące informacji na temat kompensowania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych nie są wymagane przy sporządzaniu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych. Jednocześnie, ujawnianie tych informacji może być wymagane na mocy MSR 34, który wymaga ujawnienia informacji, których pominięcie mogłoby spowodować, że skrócone sprawozdanie finansowe wprowadzałoby w błąd użytkowników takich sprawozdań.

Proponowana zmiana do MSR 19 wyjaśnia, że obligacje korporacyjne o wysokim ratingu, które są wykorzystywane do szacowania stopy dyskontowej świadczeń po okresie zatrudnienia, powinny być denominowane w tej samej walucie co zobowiązania z tytułu świadczeń. Proponowana poprawka wyjaśnia dodatkowo, że w sytuacji, gdy nie istnieje rozwinięty rynek dla obligacji korporacyjnych, wówczas do szacowania stopy dyskontowej należy wykorzystać dłużne papiery skarbowe.

Proponowana zmiana do MSR 34 doprecyzowuje znaczenie terminu „w innym miejscu śródrocznego raportu finansowego”. Zgodnie z tą propozycją ujawnienie części informacji może nastąpić bezpośrednio w śródrocznym sprawozdaniu finansowym lub być inkorporowane poprzez odesłanie (zamieszczone w śródrocznym sprawozdaniu finansowym) do innej części śródrocznego raportu finansowego, która jest dostępna dla użytkowników na takich samych warunkach i w tym samym czasie, co śródroczne sprawozdanie finansowe.