Trzy umowy pomiędzy Polską a Jersey sporządzone 2 grudnia 2011 r. w Londynie dotyczą współpracy w zakresie wymiany informacji w sprawach podatkowych (Dz. U. poz. 615), unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorców eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym (Dz. U. poz. 616) oraz unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do osób fizycznych (Dz. U. poz. 617). Wejście w życie umowy o wymianie informacji spowoduje zmianę statusu Jersey tj. wykreślenie tego terytorium z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe.

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych będzie miała zastosowanie do dochodów z pracy najemnej, wynagrodzeń dyrektorów, dochodów artystów i sportowców, emerytur i rent, dochodów osób pełniących funkcje publiczne oraz studentów.

Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przedsiębiorstw operujących w transporcie międzynarodowym rozdziela prawa do opodatkowania dochodów przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne między Polskę a Jersey. Wprowadzono generalną zasadę opodatkowania zysków takich przedsiębiorstw wyłącznie w państwie, na terytorium którego znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Umowa jest również podstawą do prowadzenia przez administracje obu jurysdykcji procedury wzajemnego porozumiewania się, w celu eliminowania przypadków podwójnego opodatkowania w ww. zakresie.

W Dzienniku Ustaw opublikowana została również ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych sporządzonej dnia 6 grudnia 2011 r. w Londynie (Dz. U. poz. 618).