Jest to pierwsza umowa z Wyspami Dziewiczymi o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Jej zawarcie stało się możliwe z chwilą, gdy zmieniło się podejście administracji Wysp do kwestii wymiany informacji podatkowych z innymi krajami. Terytorium to znajduje się na liście krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, opublikowanej w rozporządzeniu ministra finansów z 9 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z raportem OECD w sprawie postępów we wdrażaniu standardów dotyczących wymiany informacji podatkowej z października 2010 r. Brytyjskie Wyspy Dziewicze zostały usunięte z tzw. „szarej” listy, tj. państw, które nie zrealizowały w pełni zobowiązań do przestrzegania międzynarodowych norm w dziedzinie wymiany informacji i zostały umieszczone na tzw. Liście „białej”.

Umowa została przygotowana w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski umowa dotyczy podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług. W przypadku Brytyjskich Wysp Dziewiczych umowa odnosi się do podatku dochodowego, podatku od wynagrodzeń i podatku od majątku. Znajdują się w niej szczegółowe definicje i regulacje dotyczące wzajemnej wymiany informacji, zobowiązania jej stron w tej materii, zakres przekazywanych informacji, kwestie kontroli podatkowej i in.

Umowa ogranicza się do wymiany informacji na żądanie i nie obejmuje wymiany spontanicznej lub automatycznej. Obowiązek strony proszonej o pomoc w dostarczeniu informacji nie jest ograniczony przez miejsce zamieszkania, siedzibę lub obywatelstwo osoby, której informacje dotyczą lub przez miejsce zamieszkania, siedzibę lub obywatelstwo osoby posiadającej bądź sprawującej nadzór nad informacjami będącymi przedmiotem wniosku. Informacje będą wymieniane bez względu na to, czy strona proszona o pomoc potrzebuje ich dla własnych celów podatkowych, jak również niezależnie od tego, czy czyn podlegający dochodzeniu stanowi przestępstwo na podstawie prawa strony proszonej o pomoc, która jest zobowiązana do podjęcia wszelkich starań w celu dostarczenia informacji stronie wnioskującej.

Istotne znaczenie ma obowiązek uchylenia tajemnicy bankowej, co ma znaczenie w procesie weryfikowania przez organ podatkowy prawidłowości deklarowanej podstawy opodatkowania w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych za granicą. Informacje będą wymieniane wyłącznie w celu weryfikacji i prawidłowego wdrażania obowiązków podatkowych w relacjach gospodarczych miedzy Polską i Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi. W umowie znalazły się też postanowienia dotyczące zwyczajowych powodów odmówienia udzielenia informacji.

Protokół do umowy zawiera postanowienie, zgodnie z którym w razie wprowadzenia na Wyspach podatku od wartości dodanej, będzie on automatycznie objęty postanowieniami umowy. Koszty poniesione w związku z udzieleniem pomocy będą ustalane zgodnie z postanowieniami protokołu. Wspólna Deklaracja towarzysząca umowie i protokołowi, stanowi zaś preambułę, w której państwa-strony umowy podkreślają m.in. cele jakie wiążą się z jej obowiązywaniem.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych, Protokół do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Wspólna Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych (Dz. U., poz. 1715)