Teraz doradcy mają 7 dni na wnoszenie do Przewodniczącego KRDP zastrzeżeń na ewentualne nieprawidłowości w spisie wyborców w okręgach wyborczych. Zastrzeżenia takie mogą wnosić wyłącznie ci doradcy, którym przysługuje czynne prawo wyborcze w tym okręgu wyborczym. Zastrzeżenia można wnosić także w stosunku do innego doradcy podatkowego. Przewodniczący KRDP rozpatruje je w terminie 3 dni od daty otrzymania i powiadamia drogą mailową wnioskodawcę o sposobie załatwienia sprawy. W przypadku uznania wniesionych zastrzeżeń za uzasadnione Przewodniczący KRDP dokonuje sprostowania nieprawidłowości w spisie wyborców.

Sprostowania ewentualnych nieprawidłowości w spisie wyborców stwierdzonych w dniu zgromadzenia wyborczego może dokonać również przewodniczący komisji wyborczej, rozstrzyga on także spory dotyczące spisu wyborów powstałe w dniu zgromadzenia wyborczego.

Osoby wpisane na listę doradców podatkowych po opublikowaniu przez KRDP spisu wyborców, na ich pisemny wniosek złożony najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień zgromadzenia wyborczego do właściwej komisji wyborczej, zostaną dopisane do spisu wyborców z tego okręgu wyborczego przez przewodniczącego komisji wyborczej.

Źródło: Uchwała nr 297/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad wyboru delegatów na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz zasad działania komisji wyborczych i komisji skrutacyjnych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby