W Przewodniku znajdują się informacje dotyczące:

- organizacji Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR): jej struktury, zasad członkostwa, procedur, danych kontaktowych i chronologii,

- zastosowania MSSF na świecie, włączając dane dotyczące zastosowania MSSF w Europie, USA, Kanadzie i innych miejscach w regionie Ameryki oraz Azji i Pacyfiku,

- najnowszych opublikowanych standardów – wchodzących w życie i umożliwiających wcześniejsze zastosowanie,

- omówienia aktualnie obowiązujących standardów i związanych z nimi interpretacji oraz "Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej" i "Wprowadzenia do MSSF",

- projektów umieszczonych w planie prac RMSR oraz tematów objętych badaniami, tematów figurujących w aktualnym grafiku prac Komitetu Interpretacyjnego MSSF.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego