Rozporządzenie W związku ze zmianą brzmienia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w wyniku którego podatnik w przypadku nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny może udokumentować ich otrzymanie nie tylko na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ale także na inny rachunek płatniczy, konieczna była zmiana ww. wzoru.

Zmianie uległa część H deklaracji SD-Z2 ,,Sposób przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy”.

Nowy wzór będzie obowiązywał od 25 października br. W przypadku gdy nabycie środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy jest udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy podatnika albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r., podatnik może złożyć zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.