Zmiany wdrażają do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE. Zgodnie z nowelizacją uchwaloną 1lipca 2014 r. możliwe będzie sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego przez jednostki typu mikro. Podmioty te będą uwzględniały w sprawozdaniu jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Ustawa znosi też obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu.

Zobacz: Zmiany w rachunkowości spółek >>

Zgodnie z nowelizacją jednostkami typu mikro są m.in.: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących pułapów: 1,5 mln zł – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 3 mln zł – przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, 10 osób – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

W stosunku do brzmienia wdrażanej dyrektywy, katalog podmiotów, korzystających z uproszczonej rachunkowości, rozszerzono o inne mikropodmioty, np.: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły nie mniej niż równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro.

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. poz. 1100 wejdzie w życie 5 września br. Nowe regulacje, coo do zasady, będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie nowelizacji.

Zobacz też: Uproszczenie rachunkowości ułatwi prowadzenie biznesu >>

Poznaj tajniki rachunkowości zarządczej >>

 Książka "Rachunkowość zarządcza" dostępna już jest w przedsprzedaży w księgarni internetowej Profinfo >>